Reglament

PRINCIPIS RECTORS

Article 1

El Consell d’Estudiants (CE) és el màxim òrgan amb caràcter independent de representació estudiantil en l’àmbit universitari, encarregat de canalitzar i coordinar aquesta representació en l’àmbit de la UIB. Té un funcionament democràtic, es basa en la voluntat de la majoria dels seus membres i es regeix pel present reglament, subjecte a les normes de rang superior.

Article 2

El CE es fonamenta en els drets i les facultats atribuïts pels Estatuts de la UIB; tant en matèria d’autonomia universitària com de participació dels estudiants a la Universitat.

Article 3

El CE té caràcter d’òrgan universitari, i per tant ha de ser reconegut a l’organigrama general de la UIB.

TÍTOL I: FUNCIONS, OBJECTIUS I ÀMBIT

Article 4

Les funcions i els objectius del plenari del CE són:

a) Representar els estudiants de la UIB en tots aquells afers generals que siguin del seu interès, i en aquest sentit actuar com a interlocutor vàlidament reconegut d’aquest col·lectiu davant qualsevol institució o càrrec públic o privat.

b) Assistir en la seva tasca tots els representants dels estudiants en qualsevol instància universitària i donar-los suport.

c) Vetllar perquè es compleixin els drets dels estudiants i treballar per un major reconeixement i aprofundiment d’aquests drets. Vetllar perquè els estudiants compleixin els seus deures.

d) Gestionar davant les autoritats acadèmiques tots els afers d’àmbit universitari que afectin els estudiants.

e) Vetllar per la qualitat dels ensenyaments superiors i estudis propis que es cursin a la UIB, i de la formació professional, científica i cultural dels alumnes, d’acord amb cada titulació.

f) Col·laborar en l’activitat de les seus universitàries i dels centres i potenciar l’interès per la vida cultural, artística i esportiva de la societat en general, i la comunitat universitària en particular, i donar suport a qualsevol tasca relacionada amb aquests temes.

g) Fomentar la participació estudiantil i potenciar l’associacionisme.

h) Donar suport a la concessió de beques, ajuts i títols que vagin dirigits al ple reconeixement i desenvolupament de les capacitats personals dels estudiants, com també participar-hi.

i) Elegir el president, secretari i tresorer, a més dels altres membres de la comissió permanent.

j) Administrar el capítol d’estudiants del Pressupost general de la UIB, que s’ha de sotmetre als controls ordinaris.

k) Manifestar la seva voluntat, com també determinar i aplicar la forma per dur a terme els seus objectius i funcions.

l) Servir d’òrgan d’expressió del col·lectiu d’estudiants.

m) Conèixer de tots aquells afers que afectin el CE i els estudiants de la UIB i dels sotmesos a la seva consideració per qualsevol representant, òrgan universitari, persona o entitat pública o privada i resoldre’ls.

n) Aprovar el programa d’activitats anuals amb una previsió econòmica i el balanç anual.

o) Elegir i revocar els membres de la comissió permanent i les comissions de treball, com també fiscalitzar tots els seus òrgans i exercir-ne el control efectiu.

p) Personar-se, a través dels seus representants ordinaris o bé per delegació expressa en altres membres del plenari, o bé excepcionalment qui designi la comissió permanent, on el demanin o on determini l’exercici de les seves funcions.

q) Aprovar, si escau, els reglaments de règim intern de tots els seus òrgans o l’estatus dels seus membres.

r) Elaborar i modificar el seu reglament de funcionament, que ha d’aprovar el Consell de Govern.

Article 5

L’àmbit d’actuació del CE és el propi de la UIB, i per aconseguir els objectius i realitzar les funcions expressats a l’article anterior pot establir les relacions al nivell local, estatal o internacional que consideri oportunes.

Article 6

La seu i les dependències del CE són les que assigni la UIB.

TÍTOL II: ORGANITZACIÓ INTERNA

Article 7

Els òrgans rectors del CE són el plenari i la comissió permanent. Poden constituir-se d’acord amb el present reglament.

CAPÍTOL I: EL PLENARI

Article 8

El plenari és el màxim òrgan de govern del CE, del qual emana l’actuació dels seus membres i en el qual es manifesta la voluntat dels estudiants de la UIB.

Article 9

Són membres del plenari del CE els fixats pels Estatuts de la UIB.

Article 10

Les representacions estudiantils dels centres adscrits a la UIB participen en el plenari del CE mitjançant un representant, almenys, per centre adscrit, amb veu i sense vot. Els representants dels centres adscrits no poden optar a ser càrrecs de la comissió permanent, però sí que poden participar en les comissions de treball creades pel plenari.

Qualsevol estudiant de la UIB o d’un centre adscrit a aquesta universitat té dret a participar en el plenari del Consell d’Estudiants, amb veu però sense vot, durant el torn de precs i preguntes, llevat que el president o, si no, qui el substitueixi li atorgui el torn de paraula per tractar un tema concret en qualsevol altre punt de l’ordre del dia.

Article 11

El quòrum per a la plena i vàlida constitució del plenari requereix la presència del president i del secretari o, si escau, dels qui els substitueixin i de la meitat, almenys, dels seus membres en primera convocatòria i d’un nombre igual, almenys, al nombre de membres de la comissió permanent més un en segona convocatòria, inclosos el president i el secretari. Entre les dues convocatòries hi ha d’haver, com a mínim, trenta minuts.

Aquest darrer quòrum establert és vàlid per obrir el plenari, tant ordinari com extraordinari, a excepció dels següents casos, en què es necessita l’assistència almenys d’un 20 per cent dels membres del CE, inclosos el president i el secretari:

Eleccions a president, secretari i tresorer de la comissió permanent del CE.

Balanç anual del CE.

Article 12

Els acords del plenari del CE s’han d’aprovar per majoria simple. Els acords de plenari són vinculants per a tots els seus membres, sens perjudici que els qui hi votin en contra o s’abstinguin quedin exempts de la responsabilitat que, si escau, pugui derivar-se dels acords.

Article 13

Es deixa de ser membre del plenari del CE per algun dels motius següents:

1. Per dimissió o renúncia.
2. Per haver deixat de cursar els estudis a la UIB, pels quals fou triat el membre.
3. Per defunció o per incapacitació sobrevinguda, o sentència inhabilitadora.
4. Per finalització del mandat.

Article 14

En el si del plenari del CE tots els membres són independents i tenen capacitat de decisió. Cadascun d’ells té dret de vot, que és personal i intransferible. Si no es pot assistir a un plenari es pot votar per correu, segons el reglament de la UIB.

Article 15

Són drets de tots els membres del plenari del CE:

a) Ser elector i elegible per a tots els càrrecs i responsabilitats del CE.
b) Fer ús de la paraula i intervenir segons les normes de convivència i els bons costums.
c) Que es facin constar a les actes de les sessions les circumstàncies exigides per la LRJAP i PAC.
d) Rebre informació i explicacions de qualsevol altre òrgan del CE si ho demanen.
e) Accedir lliurement a les dependències, el material, els arxius, la documentació i les infraestructures del CE, sempre que no se’n faci un ús inadequat i no s’interfereixi en el transcurs normal de les activitats del CE. Amb excepció de la seu central, on és necessària la presència d’un membre de la permanent.
f) Incloure punts en l’ordre del dia de les sessions del plenari. El procediment és el següent: la inclusió s’ha de demanar per escrit al secretari amb anterioritat a la convocatòria de la reunió.

Article 16

Són obligacions dels membres del plenari del CE:

a) Complir la tasca i exercir les responsabilitats per a les quals hagin estat designats de forma efectiva i diligent.
b) Tenir cura i fer bon ús dels locals, el material, la documentació, etc., que emprin en l’exercici dels seus drets o funcions.
c) Assistir a totes les reunions del plenari i de les comissions a les quals pertanyin.
d) Complir, fer complir i donar a conèixer als seus representats els acords del plenari del CE.
e) Informar la comissió permanent dels canvis de les seves dades personals que puguin produir-se.

Article 17

El plenari del CE s’ha de reunir, almenys, una vegada cada dos mesos en sessió ordinària, i en sessió extraordinària sempre que ho considerin oportú la

comissió permanent o un 20 per cent per excés dels membres del CE. En aquests dos darrers casos, la comissió permanent ha d’incloure, entre altres, i com a primers punts de l’ordre del dia, els demanats pels promotors de la reunió. Entre la data de la sol·licitud, que s’ha de presentar per escrit al secretari del CE, i la sessió extraordinària no poden transcórrer més de sis dies hàbils, entre els quals no es pot convocar cap altra sessió del plenari. Això darrer s’entén sens perjudici que es facin sessions que s’hagin convocat abans de la sol·licitud de la sessió extraordinària.

Article 18

Les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries s’han de fer per escrit: les primeres, almenys, amb deu dies hàbils d’antelació, i les segones, almenys, amb quatre. Les convocatòries s’han d’enviar a les consergeries dels edificis corresponents dels membres del CE.

Article 19

Són punts obligats de l’ordre del dia de qualsevol sessió ordinària el de lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior i de les actes de les sessions extraordinàries que hi hagi pendents; i el torn de precs i preguntes.

Article 20

En el plenari no es poden tractar afers que no siguin a l’ordre del dia, excepte si hi ha presents tots els membres i es declara la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 21

No poden convocar-se sessions ordinàries del plenari en cap de setmana o dies festius, ni durant els mesos de juliol i agost i els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, o durant les setmanes reservades per als exàmens de febrer, juny i setembre del calendari lectiu.

CAPÍTOL II: LA COMISSIÓ PERMANENT

Article 22

1. La comissió permanent (CP) és el representant del CE entre reunions del plenari, com també el seu màxim òrgan executiu.

2. Les seves funcions són:

a) Executar tots els acords del plenari i totes les tasques que aquest li encomani.
b) Vetllar pel compliment del present reglament, sens perjudici de les instruccions que rebi del plenari en aquest aspecte.
c) Verificar les acreditacions i l’assistència dels membres del plenari i de les comissions de treball.
d) Presentar al plenari el balanç de cada exercici econòmic.
e) Les que li siguin atribuïdes pel present reglament.
f) En l’exercici d’aquestes funcions, la CP està sotmesa al control i la fiscalització del plenari.

Article 23

La CP és formada pel president del CE, que n’és el president, pel secretari del CE, que n’és el secretari, pel tresorer del CE i per un mínim de quatre, fins a deu,

vocals elegits entre la resta de membres del plenari. Les candidatures presentades són les que determinen el nombre de membres de la CP.

Article 24

El mandat de la CP és d’un any i, si no es convoquen eleccions en el termini establert, el procés electoral s’ha de convocar automàticament quinze dies després d’acabar aquest termini. En el supòsit d’eleccions parcials, els membres elegits només ho són per la resta del termini del mandat esmentat.

Article 25

Com a mesura excepcional, en particular durant l’organització d’una activitat concreta prèviament planificada, i amb l’aprovació del plenari, es pot prorrogar fins a vint-i-cinc dies lectius el mandat de la CP.

Article 26

Quan es convoquin eleccions a la CP, els membres que acabin la seva funció actuaran com a membres de la CP en funcions.

Article 27

Les eleccions s’han de dur a terme:

a) A partir del dia que el president del CE convoqui eleccions a la CP, es pot presentar la candidatura per escrit al secretari del CE i hom té un termini de deu dies hàbils per presentar-se. Una persona només pot optar a un càrrec a la CP.

b) Quan la permanent convoqui eleccions parcials, en el cas de la renúncia d’alguns dels seus membres o per l’ampliació del nombre de vocals fins a un màxim de deu.

Article 28

L’elecció dels membres de la CP s’ha de fer de forma directa i mitjançant vot secret, per majoria. Cada candidatura ha de ser constituïda pels càrrecs de president, secretari, tresorer i com a mínim quatre vocals, fins a un màxim de deu. Cada membre del plenari pot votar una única candidatura.

En cap cas cap membre del CE no pot presentar-se, a la vegada, per més d’una candidatura.

En cas de concórrer més de dues candidatures a la vegada, l’elecció s’ha de fer per majoria absoluta. En cas que no hi hagi cap candidatura que arribi als vots necessaris, les dues candidatures més votades aniran a una segona volta. Si es produeix empat entre candidatures a la primera volta, es repetiran les votacions fins a obtenir les dues candidatures més votades. Entre les dues convocatòries hi ha d’haver, com a mínim, quinze minuts.

A la segona volta la candidatura guanyadora és la que obtingui el nombre més alt de vots. Les votacions s’han de repetir en cas d’empat.

Article 29

Qualsevol membre de la CP pot ser substituït en el seu càrrec per acord majoritari del plenari sempre que aquest tema consti en un punt de l’ordre del dia, de manera que no es pot plantejar pel procediment d’urgència que estableix l’article 20.

Article 30

Sens perjudici del que estableix l’article anterior, els membres de la CP cessaran en les seves funcions per algun dels motius següents:

1. Per dimissió o renúncia.
2. Per haver deixat de cursar els estudis a la UIB, pels quals foren triats.
3. Per defunció o per incapacitació sobrevinguda, o sentència inhabilitadora
4. Per finalització del mandat.
5. Per l’acord a què fa referència l’article 29.

Article 31

Per poder rellevar algun membre de la CP en virtut dels articles 29 i 30 (excepte el 30.4), s’ha de fer una nova elecció segons el que preveu l’article 27, que ha de tenir lloc a la mateixa sessió del plenari pel que fa a l’article 29, i a la següent sessió a partir del cessament si es tracta de l’article 30.

Article 32

El president és el representant ordinari del CE entre reunions del plenari i la CP, i les seves funcions són:

a) Convocar i presidir les sessions del plenari i la CP, establir-ne l’ordre del dia d’acord amb el present reglament i moderar i dirigir els debats, com també regular les intervencions en el si de les sessions d’acord amb aquest reglament.
b) Subscriure les actes i tots els documents que siguin necessaris que expedeixi el CE i donar-hi el vistiplau.
c) Ordenar, juntament amb el tresorer, les disposicions pressupostàries que corresponguin.
d) Coordinar, dirigir i impulsar la tasca de la CP, com també coordinar i impulsar les altres comissions de treball.
e) Representar el CE i els seus òrgans on aquest es personi o si l’exercici de les seves funcions ho requereix.
f) Delegar les funcions de coordinació i representació en altres membres de la comissió permanent per causa sobrevinguda i justificada.

Article 33

Són funcions del secretari del CE:

a) Exercir la tasca fedatària en el si del CE, com també aixecar i subscriure les actes del plenari i de la CP.
b) Responsabilitzar-se de la custòdia i l’ús adequat dels arxius, llibres, segells i Registre del CE.
c) Ordenar i classificar les actes, els documents i els informes que resultin de la tasca de les comissions.
d) Substituir el president en la seva absència. En aquest cas les seves funcions les ha d’assumir el tresorer.
e) Substituir el tresorer en la seva absència.

Article 34

Són funcions del tresorer:

a) Dur la comptabilitat del CE i els seus llibres de comptes.
b) Custodiar i vetllar els béns del CE i lliurar juntament amb el president les partides econòmiques que corresponguin.
c) Responsabilitzar-se de totes les actuacions econòmiques del CE.
d) Substituir el secretari en la seva absència, o quan aquest substitueixi el president.

CAPÍTOL III: LES COMISSIONS DE TREBALL

Article 35

El plenari del CE pot crear les comissions de treball (CT) que consideri oportunes. Les CT es creen a proposta de la CP o a petició d’un 20 per cent dels membres del plenari. L’abast del seu mandat l’ha d’establir el plenari a l’acord de constitució.

Article 36

Com a norma general, les CT es limiten a elevar les seves conclusions a la CP i al plenari, que determinen les decisions oportunes. No obstant això, si el plenari ho decideix, poden tenir caràcter executiu o decisori, segons la naturalesa dels seus objectius, tot això sens perjudici de la corresponent obligació de donar comptes a la qual estan subjectes, i sense ultrapassar les competències de la CP i del plenari.

Article 37

En totes les CT hi ha d’haver, almenys, un membre de la CP. Aquestes han de ser formades com a màxim per set membres, xifra que el plenari pot variar si ho considera necessari.

Article 38

Les CT han d’elaborar el seu reglament de funcionament intern, que ha d’aprovar el plenari.

Article 39

Totes les CT s’han de dotar d’un secretari elegit d’entre els seus membres, que ha d’aixecar acta de totes les sessions i n’ha de recollir per escrit les conclusions, que ha de posar a disposició del plenari i de la CP. En absència del secretari, se n’elegirà un de forma provisional mentre duri l’absència del titular.

  TÍTOL III: FINANÇAMENT DEL CE I REFORMA DEL REGLAMENT

Article 40

El CE es finança:

a) Amb l’assignació pressupostària anual de la UIB.
b) Amb donacions d’entitats públiques o privades.
c) Amb el resultat econòmic de les seves pròpies activitats.

Article 41

El quòrum per a la plena i vàlida constitució del plenari necessari per aprovar el present reglament requereix la presència del president i del secretari o, si escau, dels qui els substitueixin i de la meitat, almenys, dels seus membres.El CE proposarà al Consell de Govern de la UIB la reforma del present reglament per acord de la majoria.

Article 42

La reforma del reglament del CE no es pot tractar pel procediment d’urgència que estableix l’article 20.

  Disposicions addicionals

Primera

Una vegada aprovat, el present reglament té caràcter d’acord normatiu, amb la validesa de tota norma jurídica emanada de la capacitat reglamentària de la Universitat.

Segona

En tots els punts no prevists al present reglament, i mentre el plenari no es doti de normes específiques o adopti acords en aquest aspecte que en regulin el funcionament intern, té validesa, amb caràcter supletori, la normativa universitària referent als òrgans de govern, d’acord amb l’ordre jeràrquic d’aquests.

Tercera

Els dubtes que puguin sorgir en la interpretació d’aquesta normativa s’han de sotmetre a la interpretació de la CP, amb el suport de l’Assessoria Jurídica.

Quarta

Les resolucions i els acords dels òrgans del CE poden ser objecte de recurs d’alçada davant el Rector.

Disposició final

Única

El present reglament entra en vigor una vegada publicat al FOU de la UIB.