Comissió Permanent

La comissió permanent (CP) és el representant del CE entre reunions del plenari, com també el seu màxim òrgan executiu.

Les seves funcions són:

a) Executar tots els acords del plenari i totes les tasques que aquest li encomani.
b) Vetllar pel compliment del present reglament, sens perjudici de les instruccions que rebi del plenari en aquest aspecte.
c) Verificar les acreditacions i l’assistència dels membres del plenari i de les comissions de treball.
d) Presentar al plenari el balanç de cada exercici econòmic.
e) Les que li siguin atribuïdes pel present reglament.
f) En l’exercici d’aquestes funcions, la CP està sotmesa al control i la fiscalització del plenari.